Elektronovinky.cz
  • Stejnosměrný laboratorní zdroj 
Jeden regulovatelný výstup, zobrazení aktuálních hodnot na regulovatelném výstupu pomocí 2 LED displejů (Ampérmetr a Voltmetr). Zdroj umožňuje dálkové řízení napětí pomocí externího vstupu. Funkce "Remote Sense" - kompenzace úbytku napětí na výstupních vodičích. Integrovaná ochrana proti přetížení a zkratu. Možnost instalace do 19" racku.

Výstupní parametry:
Regulovatelný kanál:	1..15V/60A

Rozměry:			235 x 95 x 340 mm
Hmotnost:		6 kg

   Laboratorní zdroj MANSON SIM-9106

   10 990,00

   Stejnosměrný laboratorní zdroj Jeden regulovatelný výstup, zobrazení aktuálních hodnot na regulovatelném výstupu pomocí 2 LED displejů (Ampérmetr a Voltmetr). Zdroj umožňuje dálkové řízení napětí pomocí externího vstupu. Funkce "Remote Sense" - kompenzace úbytku napětí na výstupních vodičích. Integrovaná ochrana proti přetížení a zkratu. Možnost instalace do 19" racku. Výstupní parametry: Regulovatelný kanál: 1..15V/60A Rozměry: 235 x 95 x 340 mm Hmotnost: 6 kg

  • Speciální dvouplášťová krabice do sádrokartónu. Schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3).
Pro přístroje s dvojnásobným rámečkem. 
Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC)
Un < 400 V
In < 16 A
Teplota okolí: -5 – 60 °C
Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C
Hloubka: 	 45 mm
Šířka: 	 	142 mm
Výška: 	 	 71 mm
Vstupní otvory: 	2 x průměr 16 mm
Odpovídá normám: ČSN 37 0100

   INSTALAČNÍ KRABICE KP 64/2L

   58,00

   Speciální dvouplášťová krabice do sádrokartónu. Schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3). Pro přístroje s dvojnásobným rámečkem. Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) Un < 400 V In < 16 A Teplota okolí: -5 – 60 °C Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C Hloubka: 45 mm Šířka: 142 mm Výška: 71 mm Vstupní otvory: 2 x průměr 16 mm Odpovídá normám: ČSN 37 0100

  • Materi&aacute;l: tvrd&yacute; samozh&aacute;&scaron;iv&yacute; polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovit&eacute; napět&iacute;: 	Un 	&lt; 400 V
Jmenovit&yacute; proud: 	In 	&lt; 16 A
Teplota okol&iacute;: 	T 	-5 &ndash; 60 &deg;C
Testov&aacute;no žhavou smyčkou o teplotě: 	 	850 &deg;C
Způsob mont&aacute;že: 	 	do dut&yacute;ch stěn
Hloubka: 	 	45 mm
&Scaron;&iacute;řka: 	 	285 mm
V&yacute;&scaron;ka: 	 	72 mm
Vstupn&iacute; otvory: 14 x průměr 20 mm, 8 x průměr 10 mm
Použit&iacute;: Vyhovuj&iacute; pro mont&aacute;ž na a do hmot stupně hořlavosti A - C2.
Popis: Pro př&iacute;stroje s čtyřn&aacute;sobn&yacute;m r&aacute;mečkem.
Odpov&iacute;d&aacute; norm&aacute;m: 	 	ČSN 37 0100

   KP 64/4L

   80,00

   Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) Jmenovité napětí: Un < 400 V Jmenovitý proud: In < 16 A Teplota okolí: T -5 – 60 °C Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C Způsob montáže: do dutých stěn Hloubka: 45 mm Šířka: 285 mm Výška: 72 mm Vstupní otvory: 14 x průměr 20 mm, 8 x průměr 10 mm Použití: Vyhovují pro montáž na a do hmot stupně hořlavosti A - C2. Popis: Pro přístroje s čtyřnásobným rámečkem. Odpovídá normám: ČSN 37 0100

  • soumrakov&eacute; rel&eacute;, AC 230V, nastaviteln&aacute; &uacute;roveň osvětlen&iacute; 1-50000Lx, 1x16 A v&yacute;stup, nastav. časov&aacute; prodleva, bez čidla

   Soumrakové relé SOU-1/230

   470,00

   soumrakové relé, AC 230V, nastavitelná úroveň osvětlení 1-50000Lx, 1x16 A výstup, nastav. časová prodleva, bez čidla

  • Vysokorychlostn&iacute; HDMI 1.4 kabel s Ethernetem je vhodn&yacute; pro set-top boxy, Blu-ray přehr&aacute;vače, hern&iacute; konzole, AV přij&iacute;mače, PS3, Xbox360 a dal&scaron;&iacute; zař&iacute;zen&iacute; s HDMI př&iacute;pojkou.

- &Scaron;irokop&aacute;smov&yacute; kabel vhodn&yacute; pro Dolby&reg;TrueHD a DTS-HD
- Vhodn&eacute; pro pokročil&eacute; HDTV s xvYCC color. x.v. Color roz&scaron;iřuje 1,8kr&aacute;t počet možn&yacute;ch barev oproti RGB
- Vhodn&eacute; pro HD komponenty pracuj&iacute;c&iacute; s 60/120/240 Hz

   Prodlužovací kabel HDMI A - HDMI A M/F, 3m VIGAN

   118,00

   Vysokorychlostní HDMI 1.4 kabel s Ethernetem je vhodný pro set-top boxy, Blu-ray přehrávače, herní konzole, AV přijímače, PS3, Xbox360 a další zařízení s HDMI přípojkou. - Širokopásmový kabel vhodný pro Dolby®TrueHD a DTS-HD - Vhodné pro pokročilé HDTV s xvYCC color. x.v. Color rozšiřuje 1,8krát počet možných barev oproti RGB - Vhodné pro HD komponenty pracující s 60/120/240 Hz

  • Miniaturn&iacute; tenk&yacute; multimetr pro použit&iacute; v&scaron;ude tam kde nen&iacute; k dispozici dostatek m&iacute;sta nebo jako kompaktn&iacute; př&iacute;stroj na každ&yacute; pracovn&iacute; stůl. Měř&iacute; v&scaron;echny z&aacute;kladn&iacute; elektrick&eacute; veličiny jako napět&iacute;, proud a odpor a nav&iacute;c nab&iacute;z&iacute; test kontinuity a test diod.

Specifikace: 

Napět&iacute; DC: 250V
Napět&iacute; AC: 250V
Proud AC/DC: 200mA
Odpor : 20MOhm
Kontinuita: &lt;30Ohm

   Digitální multimetr EM3082

   240,00

   Miniaturní tenký multimetr pro použití všude tam kde není k dispozici dostatek místa nebo jako kompaktní přístroj na každý pracovní stůl. Měří všechny základní elektrické veličiny jako napětí, proud a odpor a navíc nabízí test kontinuity a test diod. Specifikace: Napětí DC: 250V Napětí AC: 250V Proud AC/DC: 200mA Odpor : 20MOhm Kontinuita: <30Ohm

  • Měřič vlhkosti materi&aacute;lů - umožňuje rychle měřit vlhkost různ&yacute;ch materi&aacute;lů pomoc&iacute; povrchov&eacute; sondy . 
Nav&iacute;c tento př&iacute;stroj je&scaron;tě měř&iacute; teplotu prostřed&iacute;.
Naměřen&eacute; hodnoty lze odeč&iacute;st z LCD dispalye.

   Měřič vlhkosti dřeva a stavebních materiálů EM4807

   429,00

   Měřič vlhkosti materiálů - umožňuje rychle měřit vlhkost různých materiálů pomocí povrchové sondy . Navíc tento přístroj ještě měří teplotu prostředí. Naměřené hodnoty lze odečíst z LCD dispalye.

  • EM5812 je př&iacute;stroj d&iacute;ky kter&eacute;mu můžete zjistit d&eacute;lku vodiče, ať už kabelu nebo dr&aacute;tu, i když jej nemůžete změřit běžnou cestou. Stač&iacute; na konce vodiče, třeba navinut&eacute;ho na c&iacute;vce, připojit sondy a př&iacute;stroj v&aacute;m uk&aacute;že jeho d&eacute;lku.
EM5812 dok&aacute;že měřit vodiče do d&eacute;lky 30km vyroben&eacute; z mědi či hlin&iacute;ku. Nav&iacute;c př&iacute;stroj dok&aacute;že měřit teplotu prostřed&iacute; a podle n&iacute; kompenzovat v&yacute;sledky měřen&iacute; tak, aby co nejv&iacute;ce odpov&iacute;daly skutečnosti.
EM5812 dok&aacute;že měřit i el. odpor v rozmez&iacute; 0,1mOhm - 1999,9Ohm

   Měřič délky vodičů EM5812

   2 949,00

   EM5812 je přístroj díky kterému můžete zjistit délku vodiče, ať už kabelu nebo drátu, i když jej nemůžete změřit běžnou cestou. Stačí na konce vodiče, třeba navinutého na cívce, připojit sondy a přístroj vám ukáže jeho délku. EM5812 dokáže měřit vodiče do délky 30km vyrobené z mědi či hliníku. Navíc přístroj dokáže měřit teplotu prostředí a podle ní kompenzovat výsledky měření tak, aby co nejvíce odpovídaly skutečnosti. EM5812 dokáže měřit i el. odpor v rozmezí 0,1mOhm - 1999,9Ohm

  • ETP110A je multifunkčn&iacute; měřidlo - měř&iacute; vzdu&scaron;nou vlhkost, teplotu a rosn&yacute; bod z&aacute;roveň ukazuje aktu&aacute;ln&iacute; datum a čas. Teplotu měř&iacute; v re&aacute;ln&eacute;m čase, stejně tak jako vlhkost. Př&iacute;stroj m&aacute; paměť na nejvy&scaron;&scaron;&iacute; a nejniž&scaron;&iacute; naměřenou hodnotu.
Rozsah teploty: -10 -60&deg;C

   Digitální teploměr s vlhkoměrem ETP110A

   349,00

   ETP110A je multifunkční měřidlo - měří vzdušnou vlhkost, teplotu a rosný bod zároveň ukazuje aktuální datum a čas. Teplotu měří v reálném čase, stejně tak jako vlhkost. Přístroj má paměť na nejvyšší a nejnižší naměřenou hodnotu. Rozsah teploty: -10 -60°C

  • ETP300C je kombinovan&yacute; měřic&iacute; př&iacute;stroj určen&yacute; pro sledov&aacute;n&iacute; nejdůležitěj&scaron;&iacute;ch podm&iacute;nek pro růst květin, tj. vlhkosti půdy, pH půdy a osvětlen&iacute;. Pro svou funkci nepotřebuje nap&aacute;jen&iacute;,stač&iacute; jen zastrčit do země a odeč&iacute;st v&yacute;sledky.

   Půdní vlhkoměr, pH metr a luxmetr ETP300C

   179,00

   ETP300C je kombinovaný měřicí přístroj určený pro sledování nejdůležitějších podmínek pro růst květin, tj. vlhkosti půdy, pH půdy a osvětlení. Pro svou funkci nepotřebuje napájení,stačí jen zastrčit do země a odečíst výsledky.

  • S t&iacute;mto př&iacute;strojem je možno pracovat jako s hadicovou vodov&aacute;hou, tzv. &scaron;alufkou, ov&scaron;em měřen&iacute; se d&aacute; prov&eacute;st i v jednom člověku. Zvukov&aacute; signalizace shodn&eacute; hladiny měřen&iacute;. 
Vnitřn&iacute; průměr hadičky: 9 mm
Vněj&scaron;&iacute; průměr hadičky: 11,5 mm

   Elektronická vodováha TS501

   329,00

   S tímto přístrojem je možno pracovat jako s hadicovou vodováhou, tzv. šalufkou, ovšem měření se dá provést i v jednom člověku. Zvuková signalizace shodné hladiny měření. Vnitřní průměr hadičky: 9 mm Vnější průměr hadičky: 11,5 mm

  • Tento př&iacute;stroj se použ&iacute;v&aacute; pro testov&aacute;n&iacute; kvality brzdov&eacute; kapaliny. Za jeho pomoci je možno určit, kdy je je&scaron;tě brzdov&aacute; kapalina v poř&aacute;dku a kdy je již nutno ji vyměnit.
Tento př&iacute;stroj je velmi užitečn&yacute; pro udržov&aacute;n&iacute; dobr&eacute;ho stavu brzd a ověřov&aacute;n&iacute;, že se můžete bezpečně vydat na silnice.
Indikace pomoc&iacute; LED a akustick&eacute;ho sign&aacute;lu.

Dobr&aacute; kvalita kapaliny: 2 zelen&eacute; LED 
Hor&scaron;&iacute; kvalita: žlut&eacute; LED 
Nebezpečn&eacute;: červen&eacute; LED a akustick&yacute; sign&aacute;l

   Tester brzdové kapaliny EM283

   590,00

   Tento přístroj se používá pro testování kvality brzdové kapaliny. Za jeho pomoci je možno určit, kdy je ještě brzdová kapalina v pořádku a kdy je již nutno ji vyměnit. Tento přístroj je velmi užitečný pro udržování dobrého stavu brzd a ověřování, že se můžete bezpečně vydat na silnice. Indikace pomocí LED a akustického signálu. Dobrá kvalita kapaliny: 2 zelené LED Horší kvalita: žluté LED Nebezpečné: červené LED a akustický signál

  • Spojovac&iacute; svorkovnice, žlut&aacute; / průhledn&aacute;.

Počet kontaktů = 4
Jmenovit&eacute; napět&iacute; = 300V
Jmenovit&yacute; proud = 20A
Orientace vodiče = vertik&aacute;ln&iacute;
Rozměry = 20,5x20,8x9,1mm
Průměr vodiče 1,6-2,0mm

   Svorkovnice QLX 4

   7,00

   Spojovací svorkovnice, žlutá / průhledná. Počet kontaktů = 4 Jmenovité napětí = 300V Jmenovitý proud = 20A Orientace vodiče = vertikální Rozměry = 20,5x20,8x9,1mm Průměr vodiče 1,6-2,0mm

  • Zpětně kompatibiln&iacute; s USB 2.0/1.1
- Vysokorychlostn&iacute; přenos až do 5.0 Gb/s
- 10x rychlej&scaron;&iacute;, než existuj&iacute;c&iacute; USB 2.0 technologie
- Vhodn&eacute; pro pevn&eacute; disky

   Prodlužovací USB kabel USB 3.0 A (M) / USB 3.0 A (F), 1m VIGAN

   90,00

   Zpětně kompatibilní s USB 2.0/1.1 - Vysokorychlostní přenos až do 5.0 Gb/s - 10x rychlejší, než existující USB 2.0 technologie - Vhodné pro pevné disky

  • Zpětně kompatibiln&iacute; s USB 2.0/1.1
- Vysokorychlostn&iacute; přenos až do 5.0 Gb/s
- 10x rychlej&scaron;&iacute;, než existuj&iacute;c&iacute; USB 2.0 technologie
- Vhodn&eacute; pro pevn&eacute; disky

   Prodlužovací USB kabel USB 3.0 A (M) / USB 3.0 Micro B (M), 5m VIGAN

   182,00

   Zpětně kompatibilní s USB 2.0/1.1 - Vysokorychlostní přenos až do 5.0 Gb/s - 10x rychlejší, než existující USB 2.0 technologie - Vhodné pro pevné disky

  • Tlumivka Axi&aacute;ln&iacute;, 0,22uH / 1,4A Rdc = 0,08 Ohm

Tol.&plusmn; 		= 10 %
V&yacute;robce: 		= GYM/CYM

Rozměry pouzdra:
Půdorys/průměr:	= 4 mm
D&eacute;lka:		= 10 mm

   Tlumivka axiální TL 0,22uH CL04

   4,00

   Tlumivka Axiální, 0,22uH / 1,4A Rdc = 0,08 Ohm Tol.± = 10 % Výrobce: = GYM/CYM Rozměry pouzdra: Půdorys/průměr: = 4 mm Délka: = 10 mm

  • N&aacute;hradn&iacute; hrot pro p&aacute;ječku SI-131.

   Náhradní hrot PROSKIT 5SI-131-3C

   128,00

   Náhradní hrot pro páječku SI-131.

  • Sp&iacute;nan&yacute; zdroj Mean Well se z&aacute;ložn&iacute;m zdrojem (funkce UPS) 52W 13,8/13,4V

Popis
&bull; &scaron;roubov&eacute; svorky
&bull; univerz&aacute;ln&iacute; vstup
&bull; ochrana před zkratem, přet&iacute;žen&iacute;m, přepět&iacute;m
&bull; hiccup režim při přet&iacute;žen&iacute;, automatick&aacute; obnova
&bull; ochrana baterie před hlubok&yacute;m vybit&iacute;m

Parametry
Vstupn&iacute; napět&iacute; = 88...264 V AC (47...63 Hz), 124...370 V DC
Vstupn&iacute; zap&iacute;nac&iacute; proud, max. = 40A
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute; 1 = 13,8 V
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute; 2 = 13,4 V
Rozsah v&yacute;stupn&iacute;ho proudu 1 = 0...3,5 A
Rozsah v&yacute;stupn&iacute;ho proudu 2 = 0...0,23 A
V&yacute;stupn&iacute; v&yacute;kon = 52,58 W (součet v&yacute;konů obou kan&aacute;lů)
Nastaven&iacute; v&yacute;stupn&iacute;ho napět&iacute; = 12...14,5 V
Tolerance v&yacute;stupn&iacute;ho napět&iacute; = 1 %
Zvlněn&iacute; a &scaron;um (&scaron;pička-&scaron;pička) = 100 mVp-p
&Uacute;činnost = 71 %
Ztr&aacute;tov&yacute; proud, max. = &lt;1 mA
Ochrana před přet&iacute;žen&iacute;m = 105...150 %
Zku&scaron;ebn&iacute; napět&iacute;:
vstup-v&yacute;stup = 3000 V AC
vstup-kostra = 1500 V AC
v&yacute;stup-kostra = 500 V AC
Operačn&iacute; teplota = -10...+60 &deg;C
Hmotnost = 570 g

   Spínaný zdroj MEAN WELL ADD-55A

   887,00

   Spínaný zdroj Mean Well se záložním zdrojem (funkce UPS) 52W 13,8/13,4V Popis • šroubové svorky • univerzální vstup • ochrana před zkratem, přetížením, přepětím • hiccup režim při přetížení, automatická obnova • ochrana baterie před hlubokým vybitím Parametry Vstupní napětí = 88...264 V AC (47...63 Hz), 124...370 V DC Vstupní zapínací proud, max. = 40A Výstupní napětí 1 = 13,8 V Výstupní napětí 2 = 13,4 V Rozsah výstupního proudu 1 = 0...3,5 A Rozsah výstupního proudu 2 = 0...0,23 A Výstupní výkon = 52,58 W (součet výkonů obou kanálů) Nastavení výstupního napětí = 12...14,5 V Tolerance výstupního napětí = 1 % Zvlnění a šum (špička-špička) = 100 mVp-p Účinnost = 71 % Ztrátový proud, max. = <1 mA Ochrana před přetížením = 105...150 % Zkušební napětí: vstup-výstup = 3000 V AC vstup-kostra = 1500 V AC výstup-kostra = 500 V AC Operační teplota = -10...+60 °C Hmotnost = 570 g

  • Adapt&eacute;r na propojen&iacute; Iphone 5 s Iphone 4

   Iphone 4 to Iphone 5 adaptér IPHONE5CW

   162,00

   Adaptér na propojení Iphone 5 s Iphone 4

  • Patice pro reproduktor, pro automobily Ford.

   Patice pro reproduktor SPK-01

   14,00

   Patice pro reproduktor, pro automobily Ford.

  • Patice pro reproduktor, pro automobily VW.

   Patice pro reproduktor SPK-08

   24,00

   Patice pro reproduktor, pro automobily VW.

  • Prim&aacute;rn&iacute; knofl&iacute;kov&aacute; baterie 1,55 V, kapacita 60 mAh*

Proveden&iacute;	= knofl&iacute;kov&eacute;
Typ		= 394
Rozměry		= 9,5x3,6 mm
V&yacute;robce		= GP Batteries

*při z&aacute;těži 15kOhm

   Baterie knoflíková GP Ultra 394F, 1,55V

   32,00

   Primární knoflíková baterie 1,55 V, kapacita 60 mAh* Provedení = knoflíkové Typ = 394 Rozměry = 9,5x3,6 mm Výrobce = GP Batteries *při zátěži 15kOhm

  • LED long distance, červen&aacute;, 9,8x7,8mm; 40cd, 2,2V; 50mA; 625nm;

   LED POUZDRO 9,8x7,8MM RED OS5RKAAC01B

   8,80

   LED long distance, červená, 9,8x7,8mm; 40cd, 2,2V; 50mA; 625nm;

  • 3,5&quot; LCD monitor 320x240

Parametry:
Vstup: 2x video vstup
Form&aacute;t displaye: 320x240
Poměr s tran: 4:3
Nap&aacute;jen&iacute;: 12-24Vdc

Konektory:
Nap&aacute;jen&iacute;: samice 5,5/2,1mm - protikus o d&eacute;lce cca 1m souč&aacute;st&iacute; balen&iacute;
Vstupy: 2 x Cinch samice - protikusy nejsou souč&aacute;st&iacute; balen&iacute;

   LCD 3,5" monitor do auta CL-350

   998,00

   3,5" LCD monitor 320x240 Parametry: Vstup: 2x video vstup Formát displaye: 320x240 Poměr s tran: 4:3 Napájení: 12-24Vdc Konektory: Napájení: samice 5,5/2,1mm - protikus o délce cca 1m součástí balení Vstupy: 2 x Cinch samice - protikusy nejsou součástí balení

  • 4-kanalovy prijimac 2,4GHz manualn&iacute; prepin&aacute;n&iacute; 1-4 vysilacu S2400C

   Přijímač pro bezdrátový videosystém OS-R2400C/M

   1 490,00

   4-kanalovy prijimac 2,4GHz manualní prepinání 1-4 vysilacu S2400C

  • Ž&aacute;rovka obyčejn&aacute;, 6V/150mA, z&aacute;vit E5.5

   ZA2

   2,00

   Žárovka obyčejná, 6V/150mA, závit E5.5

  • 4x OZ - univerz&aacute;ln&iacute;, DIP14.

Počet obvodů: 4
Nap&aacute;jen&iacute;: 	+-22V
Strmost:		0,4 V/us
Uin_ofset 	60 uV
&Scaron;um		24 nV/Hz^0,5
T oper.		0..70 &deg;C

Pouzdro:		DIP14

   LT1014CN DIP14

   190,00

   4x OZ - univerzální, DIP14. Počet obvodů: 4 Napájení: +-22V Strmost: 0,4 V/us Uin_ofset 60 uV Šum 24 nV/Hz^0,5 T oper. 0..70 °C Pouzdro: DIP14

  • Si-N 80V 50A 300W &gt;2MHz TO3

   tranzistor 2N5686

   149,00

   Si-N 80V 50A 300W >2MHz TO3

  • Označovac&iacute; &scaron;t&iacute;tek č. &quot;6&quot;

   U-04.841.1650.0

   5,00

   Označovací štítek č. "6"

  • Datalogger teploty - Monitoruje teplotu prostřed&iacute; a ukl&aacute;d&aacute; z&aacute;znam do paměti. Rozli&scaron;en&iacute; 0.1C, 64000 pamět&iacute;, hodiny RTC, optick&eacute; RS-232, podsv&iacute;cen&yacute; LCD, voděodoln&yacute; kryt, ukazatel stavu paměti a bateri&iacute;, rozsah -30C +70C, rozměry pouze 92x55x21mm

Př&iacute;slu&scaron;enstv&iacute; k tomuto produktu: HC-CENTER345 (722-270) - nen&iacute; souč&aacute;st&iacute; balen&iacute;

   HC-CENTER340

   990,00

   Datalogger teploty - Monitoruje teplotu prostředí a ukládá záznam do paměti. Rozlišení 0.1C, 64000 pamětí, hodiny RTC, optické RS-232, podsvícený LCD, voděodolný kryt, ukazatel stavu paměti a baterií, rozsah -30C +70C, rozměry pouze 92x55x21mm Příslušenství k tomuto produktu: HC-CENTER345 (722-270) - není součástí balení

  • Univerz&aacute;ln&iacute; automatick&aacute; mikroprocesorov&aacute; rychlonab&iacute;jec&iacute; stanice pro 1-10 NiCd/NiMH čl&aacute;nků s nastaviteln&yacute;m nab&iacute;jec&iacute;m proudem 0.1-4A a vyb&iacute;jen&iacute;m. Obsahuje teplotn&iacute; sondu, detekuje deltaT, max. teplotu, deltaV, max. napět&iacute;. Nap&aacute;jen&iacute; 12V DC.

   Nabíječka akumulátorů NiMH, NiCd MINWA MW7168

   349,00

   Univerzální automatická mikroprocesorová rychlonabíjecí stanice pro 1-10 NiCd/NiMH článků s nastavitelným nabíjecím proudem 0.1-4A a vybíjením. Obsahuje teplotní sondu, detekuje deltaT, max. teplotu, deltaV, max. napětí. Napájení 12V DC.

  • Indikačn&iacute; LED modul DC 110V.

Vhodn&eacute; pro patici:
WAGO788-1XX

   WAGO788-122

   39,00

   Indikační LED modul DC 110V. Vhodné pro patici: WAGO788-1XX

  • LED ekvivalent halogenov&yacute;ch ž&aacute;rovek s reflektorem v pouzdře MR16. 1W červen&aacute; LED. U=12V typ., 13.2V max. I=140mA DC. Při vy&scaron;&scaron;&iacute;m U doch&aacute;z&iacute; ke zničen&iacute; LED!!! 620~630nm(1.2W~1.6W), 10000~15000mlm

   LED bodovka L-MR16-1W-R-30°

   99,00

   LED ekvivalent halogenových žárovek s reflektorem v pouzdře MR16. 1W červená LED. U=12V typ., 13.2V max. I=140mA DC. Při vyšším U dochází ke zničení LED!!! 620~630nm(1.2W~1.6W), 10000~15000mlm

  • Led ž&aacute;rovka 1x3W, nap&aacute;jec&iacute; napět&iacute; 12V AC, patice MR16, barva červen&aacute;

   LED žárovka SPOT MR16 3W RED B

   98,01

   Led žárovka 1x3W, napájecí napětí 12V AC, patice MR16, barva červená

  • 9 &quot;otočn&yacute; monitor do auta se zabudovan&yacute;m DVD.

Specifikace:
- Obrazovka: 9 palců 
- Typ: Flip TFT LCD monitor
- Vstup: AV vstup 1 &amp; 1 AV v&yacute;stup
- Syst&eacute;m: PAL &amp; NTSC automatick&eacute; přep&iacute;n&aacute;n&iacute;
- Rozli&scaron;en&iacute;: 640 x 234 x R.G.B
- Poměr stran: 16: 9
- Otočn&yacute; vpravo / vlevo,
- Zabudovan&yacute; IR / FM vys&iacute;lač
- Zabudovan&yacute; DVD přehr&aacute;vač
- Zabudovan&eacute; SD / USB rozhran&iacute;
- D&aacute;lkov&eacute; ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;, OSD menu
- Nastaviteln&yacute; kontrast, barvy, jas, hlasitost
- Nap&aacute;jen&iacute;: DC 12 V

   Multimediální přehrávač do auta 9" MH9082

   2 480,00

   9 "otočný monitor do auta se zabudovaným DVD. Specifikace: - Obrazovka: 9 palců - Typ: Flip TFT LCD monitor - Vstup: AV vstup 1 & 1 AV výstup - Systém: PAL & NTSC automatické přepínání - Rozlišení: 640 x 234 x R.G.B - Poměr stran: 16: 9 - Otočný vpravo / vlevo, - Zabudovaný IR / FM vysílač - Zabudovaný DVD přehrávač - Zabudované SD / USB rozhraní - Dálkové ovládání, OSD menu - Nastavitelný kontrast, barvy, jas, hlasitost - Napájení: DC 12 V

  • LED 3mm zelen&aacute;; 60&deg;; - mcd; 2,2 V; 20 mA      

Vlnov&aacute; d&eacute;lka dominantn&iacute;: 565 nm
Průhlednost pouzdra: -
Barva pouzdra: -

   LED 3MM GREEN 60° L-934EW/1GD

   2,00

   LED 3mm zelená; 60°; - mcd; 2,2 V; 20 mA Vlnová délka dominantní: 565 nm Průhlednost pouzdra: - Barva pouzdra: -

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Naše značkové prodejny
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02
  ALLEGRO
  BRIGHT LED
  SANYO
  VELLEMAN
  ENERGIZER
  SAMSUNG
  KEYSTONE
  TE CONNECTIVITY
  Blackvue